21.06.
11:58h

Obchodní podmínky

Kulturní dům Dolní Benešov, příspěvková organizace

Opavská 161, 747 22 Dolní Benešov

IČ: 71190066

pro prodej zboží (vstupenek)


prostřednictvím online obchodu umístěného na internetové adrese www.kddb.cz

 

1. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) organizace  Kulturní dům Dolní Benešov, příspěvková organizace, Opavská 161, 747 22 Dolní Benešov, IČ: 71190066, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.kddb.cz (dále jen „webová stránka“).

2. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při prodeji vstupenek na jakékoliv kulturní, společenské, sportovní či jiné akce (dále jen „Akce”) prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na webové stránce.

3. Kontaktovat prodejce znamená kontaktovat pověřenou osobu telefonicky na její konkrétní telefonní číslo či e‐mail, jsou‐li kupujícímu známy, nebo na obecný telefon či e‐mail, uvedené v sekci Kontakty na webové stránce.

4. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodejcem a kupující nákupem vstupenek současně stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že bere výslovně na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou součástí smluvního ujednání mezi jím a prodejcem.

 

2. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek prodejce dodat kupujícímu vstupenky na jím zvolenou Akci, a to v počtu požadovaném kupujícím a závazek kupujícího uhradit vstupné za vstupenky.

2. Kupní smlouva je uzavřena zaplacením vstupného ze strany kupujícího.

3. Prodejce se zavazuje dodat kupujícímu vstupenky bez zbytečného odkladu po zaplacení vstupného, s tím, že v případě nákupu přes internet budou vstupenky dodány v elektronické podobě na e‐mail zadaný kupujícím. Kupující nemá nárok na dodání vstupenek dříve, než bude uhrazena cena za vstupenku na Akci v plné výši na bankovní účet prodávajícího.

4. Doručením vstupenek kupujícímu ze strany prodejce jsou veškeré závazky prodejce vyplývající z kupní smlouvy splněny.

5. Vstupenky nejsou zasílány poštou, a to ani na dobírku.

 

3.  Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k Akci, na níž jsou vstupenky zakoupeny.

1. Prodávající je pořadatelem Akcí, na které jsou vstupenky prodávány nebo zprostředkovává prodej pro třetí stranu, která je v těchto případech pořadatelem akce.  Nákupem vstupenky na Akci vzniká právní vztah mezi kupujícím a  pořadatelem této Akce. Prodávající nese odpovědnost za plnění povinností pořadatele akce, které vyplývají ze smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím jako pořadatelem Akce. Pokud jsou vstupenky prodávány pro třetí stranu,  nese odpovědnost za plnění povinností pořadatele akce tato strana. 

2. Kupující se nákupem vstupenky zavazuje dodržovat pravidla stanovená pořadatelem Akce. Dále se kupující nákupem vstupenky zavazuje podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.

3. Pořadateli každé Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo pořadatele na vědomí.

4.  Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo webovou stránku prodávající neodpovídá.

 

4. Postup při nákupu vstupenek a platební podmínky

1. Cena za každou vstupenku je uvedena u každé Akce jednotlivě. U každé Akce jsou uvedeny též případné vedlejší poplatky spojené s nákupem vstupenky.

2. V případě nákupu vstupenky prostřednictvím webové stránky je platba za vstupenku možná pouze platební kartou, která umožňuje provádět nákupy platební kartou přes internet, nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího.

3. Prodávající nenese odpovědnost za případné náklady kupujícího spojené s nákupem vstupenky vyplývající ze smluvního vztahu kupujícího a banky, která kupujícímu vydala platební kartu, případně která vede pro kupujícího bankovní účet, jejichž prostřednictvím provedl kupující úhradu vstupného.

4. Vstupenky se na dobírku nezasílají.

 

5. Odstoupení od smlouvy

1. V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nemá kupující právo od smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je podnikatelem, tedy v tomto případě pořadatelem Akce, poskytováno v určeném termínu.

2. Pokud byl zrušen termín akce a staven nový termín akce, vstupenky zůstávají v platnosti na nový termín.

3. Kupující nemá nárok na vrácení vstupného v případě jakýchkoli opatření zavedených Vládou ČR nebo jinými legislativními orgány nebo místem konání akce, včetně povinného doložení očkovacího průkazu, PCR testu, antigenního testu nebo dodržování jiných pokynů, omezení nebo doporučení Ministerstva zdravotnictví. V případě, že kupující nemůže dodržet tato omezení, např. nemůže se nechat očkovat ze zdravotních důvodů (chronická onemocnění, těhotenství apod.), musí předložit příslušné potvrzení od lékaře.

 

6. Reklamační řád

 1. Veškeré reklamace vstupenek zakoupených prostřednictvím webových stránek se řídí těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem uvedeným v tomto článku 6.
 2. Kupující má nárok na vrácení vstupného za vstupenku pouze v níže uvedených případech a za níže uvedených podmínek.
 3. Kupující nemá nárok na výměnu vstupenky. V případě poškození, zničení, ztráty, odcizení či jiného znehodnocení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a kupujícímu nebude poskytnuta náhrada.
 4. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za to, že nebude kupujícímu doručena vstupenka z důvodů spočívajících na straně kupujícího, zejména pak z důvodů, že nebude možné vstupenku kupujícímu doručit na kupujícím zadaný e‐mail (např. přeplněná schránka, spam filtr atp.).
 5. V případě, že kupující neobdržel vstupenku nejpozději do 2 hodin po plném uhrazení vstupného, tj. připsání plné prodejní ceny vstupenky na účet prodávajícího, je povinen neprodleně, nejpozději však do 48 hodin ode dne uplynutí výše uvedené lhůty k doručení vstupenky, kontaktovat prodejce a oznámit mu, že neobdržel uhrazenou vstupenku. Pro tyto účely je kupující povinen sdělit prodejci jméno a e‐mail, které uvedl jako kontaktní, resp. identifikační údaje při nákupu vstupenky. V případě, že prodejce zjistí, že vstupenka skutečně nebyla kupujícímu doručena, bude dále postupováno způsobem uvedeným níže v tomto odst. 5. Prodejce se zavazuje nejpozději do 24 hodin, nejdéle však 1 hodinu před konáním Akce, zaslat kupujícímu znovu vstupenku na kupujícím zadaný e‐mail. V případě, že již došlo ke konání Akce, zavazuje se prodejce vrátit kupujícímu uhrazené vstupné, a to nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím.
 1. V případě, že ze strany prodávajícího jako pořadatele dojde k úplnému zrušení Akce, bude kupující, který prodávajícímu poskytl svůj kontakt (e‐mail, telefon, poštovní adresa, fax apod.), prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena. Prodávající neodpovídá kupujícímu za to, že jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud kupující obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním.
 2. Dojde‐li ze strany prodávajícího jako pořadatele k úplnému zrušení Akce, bude prodávající vracet níže popsaným způsobem vstupné v plném rozsahu.
 3. V případě splnění podmínek pro vrácení vstupného dle odstavce 7 tohoto reklamačního řádu bude vstupné kupujícímu vráceno prostřednictvím platební karty, kterou byla provedena úhrada vstupného, a v případě platby bankovním převodem na bankovní účet, z něhož bylo vstupné zasláno. K vrácení plné ceny vstupného uhrazeného kupujícím dojde nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo ke zrušení Akce.
 4. S Vašimi reklamacemi se obracejte na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

7. Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího z důvodu plnění smluvního vztahu mezi jím a kupujícím ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2017/679 o ochraně osobních údajů, a to v rozsahu, v němž mu je kupující poskytl; v největším možném rozsahu to jsou: jméno, příjmení, e‐mailová adresa, telefonní číslo a číslo bankovního účtu nebo platební karty. Minimální rozsah osobních údajů, který si prodávající vyhrazuje coby podmínku uzavření smlouvy a v němž kupující je povinen své osobní údaje poskytnout, je tvořen těmito osobními údaji: jméno a příjmení, e‐mailová adresa. Číslo bankovního účtu nebo číslo platební karty jsou evidovány bez vazby na ostatní osobní údaje v účetnictví na bankovních výpisech prodávajícího a tyto osobní údaje dále nejsou nijakým způsobem zpracovávány.
 2. Kupující zadává své osobní údaje prostřednictvím webových stránek www.reenio.cz.  V případě chybně zadaných údajů (např. překlep ve jméně či telefonním čísle) má kupující ve vlastním zájmu povinnost kontaktovat prodávajícího. Prodávající osobní údaje uchovává po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 12 měsíců, a následně osobní údaje maže. V případě, že si kupující přeje informace smazat dříve, může kontaktovat prodávajícího a zažádat o smazání svých osobních údajů.
 3. Prodávající uchovává po neomezenou dobu e‐mailové adresy všech kupujících a využívá je za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se Akcí. Pokud si kupující zasílání obchodních sdělení nepřeje, zruší jejich zasílání jednoduše odpovědí e‐mailem, v němž napíše, že nechce nadále žádná obchodní sdělení dostávat; v takovém případě je jeho e‐mailová adresa dodatečně z mailing listu odstraněna. Kupující také může za účelem vyjádření nesouhlasu se zasíláním obchodních sdělení přímo kontaktovat prodávajícího.
 4. Prodávající si vede statistiky o počtu vstupenek prodaných na jednotlivé Akce v jednotlivých letech. Podkladem pro tyto statistiky slouží osobní údaje kupujících, které jsou však prostřednictvím plně anonymizovány a není možné z nich zpětně kupující identifikovat.
 5. Na Akcích jsou prodávajícím jako pořadatelem či třetí stranou jako pořadatelem  pořizovány snímky a krátké audio‐vizuální záznamy za účelem propagace Akcí na internetu. Prodávající se snaží v rámci fotografování a filmování v maximální možné míře zachovávat soukromí návštěvníků. Jestliže kupující zjistí, že se nachází na některém záběru a je na něm zřetelně rozpoznatelný, může kontaktovat prodávajícího a požadovat, aby dodatečně učinil technická opatření, s jejichž pomoci bude dotčený kupující jako návštěvník anonymizován, a to zejména umělým rozmazáním své podoby.
 6. Kupující je oprávněn obracet se kdykoli s žádostmi nebo stížnosti týkajícími se zpracování jeho osobních údajů na prodávajícího, popř. na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 8. Rozhodné právo, soudní místo a mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

 1. Smluvní vztahy mezi Prodávajícím, třetí stranou jakou pořadatelem akce a zákazníkem se řídí českým právem a pro případné soudní spory jsou příslušné české soudy.
 2. Pro řešení sporů mezi Prodávajícím, třetí stranou jakou pořadatelem akce a zákazníkem je místně příslušný obecný soud Prodávajícího, pokud právní předpis nestanoví jinak.
 3. Zákazník je oprávněn, vznikne-li mezi ním a Prodávajícím či třetí stranou jakou pořadatelem akce spor a nepodaří-li se takto vzniklý spor vyřešit smírnou cestou, obrátit se s návrhem řešení takového sporu subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., web: adr.coi.cz.

 

9. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.
 2. Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky.
 3. Veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu a smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím se řídí českým právním řádem.

v Dolním Benešově 4.4.2023

08.02.
12:43h
08.02.
12:18h
19.08.
09:29h
17.06.
09:59h

XXX. Hudební jaro na Hlučínsku - mezinárodní festival mládežnických dechových orchestrů a mažoretek

Hudební jaro na Hlučínsku slaví XXX. výročí

Tradičně velkolepou hudební přehlídku nabídne Hudební jaro na Hlučínsku – mezinárodní festival mládežnických dechových orchestrů a mažoretek, jehož XXX. ročník proběhne ve dnech ve dnech 27-28. 6. 2020 v zámeckém parku v Dolní Benešově.

V prvním dni festivalu se představí domácí Městský orchestr mladých, který svým slavnostním koncertem oslaví 45. let od svého vzniku. Následovat bude vystoupení Vlada Kumpána a jeho muzikantů, kteří přijali pozvání jako festivalový host. Na závěr večera je připravena diskotéka pro všechny zúčastněné.

Druhý festivalový den zahájí hvězdicový pochod orchestrů a mažoretek městem, který bude ukončen v zámeckém parku. Následovat budou samostatné koncerty Dechového orchestru mladých ZUŠ Němčice nad Hanou, Lašského dechového orchestru Příbor-Štramberk, Dychového orchesteru Nová Dubnica a Městského orchestru mladých z Dolního Benešova. Společně s orchestry se představí mažoretkové skupiny Excelent z Dolního Benešova, AMA a BANIMO z Opavy a slovenské mažoretky z Nové Dubnice. Závěrem festivalu zazní monsterkoncert, ve kterém se společně předvedou všechny zúčastněné orchestry a mažoretkové skupiny.

Pro příchozí návštěvníky je připraveno bohaté občerstvení a atrakce pro děti. Akce se koná pod záštitou starosty města pana Martina Štefka a je spolufinancována Moravskoslezským krajem v rámci Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji pro rok 2020.

11.05.
10:36h

Provoz pokladny

S účinností od 11.5.2020 se obnovuje provoz pokladny KD, která bude až do odvolání otevřena pouze do 18.00 hod. 

kalendář

1
2
3
4
Mažoretky v 16,00

Mažoretky v 16,00

5
17,00 Bodystyling

19,30 Taneční pro dospělé  

 

6
pokladna zavřená

Omlouváme se, pokladna 6.4.2023 zavřená

 

neděle

19,00 jedinečný koncert Laco Deci

neděle

Laco Deczi + Celula New York - 19,00 jedinečný jazz

neděle

Laco Deczi a Celula New York  v 19.00 jazz

7
8
9
Velikonoční zábava

Velikonoční zábava techno a hause edition od 20,00

10
Latina pro dámy

Latina pro dámy v 19,00

11
Mažoretky

16,00 Mažoretky

12
Bodystyling

17,00 Bodystyling

13
14
Taneční - závěrečná p. Davídek

9,00  SPCCH - schůze 

19,30 Taneční - závěrečná p. Davídek

15
přísálí - oslava

přísálí - oslava 

16
Kamarád Fído a Hubert

15,00 Kamarád Fído a Hubert "Kouzelný příběh"

17
jóga

18,-19,15 jóga paní Drastíková

18
Mažoretky

Mažoretky v 16,00

19
Bodystyling

17,00 Bodystyling

20
Mažoretky

16,00 mažoretky

17,00 pilates č. 2

18,00 pilates č. 2

21
After party

19,00 After party -  taneční mistři manželé Hartmannovi

22
23
24
Divadelní představení

19,00 Divadelní představení - Karel Roden a Jana Krausová 

18-19,15 jóga paní Drastíková

 

25
Mažoretky

16,00 mažoretky

17,00 schůze složky DB

26
Bodystyling

17,00 Bodystyling Zrušeno

14-17,00 přísálí OS KOVO

 

27
Mažoretky

16,00 Mažoretky

17,00 Pilates č. 3

18,00 Pilates č. 3

19,00 Talk show -  Martina Viktorie Kopecká 

28
29
přísálí - oslava

přísálí - oslava 

30

aktuálně u nás

Kulturní dům Dolní Benešov
je zde pro Vás

Kulturní dům je příspěvkovou organizací města Dolní Benešov.
V regionu patří k objektům s největší kapacitou, s kvalitní vybaveností a výhodnou lokací. V KD je možno konat kulturní, společenské, vzdělávací akce v různém rozsahu. K dispozici je velký sál s kapacitou 420 osob. Jeviště odpovídá vybavením požadavkům zájezdových divadel, koncertů velkých hudebních těles. K dispozici je dále přísálí s kapacitou cca 80 míst a barem pro oslavy, školení, projekce atd.

benesovdolbendkudyznudyinformuji

Všechna práva vyhrazena, Copyright kddb.cz - Kulturní dům Dolní Benešov
Tvorba webových stránek: Poradnyweb.cz